‘Good Governance’ dan As Siyāsah As Sharʿiyyah (Politik Islam)

 ‘Good Governance’ dan As Siyāsah As Sharʿiyyah (Politik Islam)

1529407_10201095576665216_1909926127_o
Ada sesetengah pandangan yang mengatakan idea asasi bagi ilmu As Siyāsah As Sharʿiyyah (Politik Islam) ialah idea ‘Good Governance‘, atau urus tadbir yang baik semata-mata.

Dr Naseebah Mustafa Al-Bugha, di dalam kesimpulan kajian akademiknya, menegaskan bahawa sangkaan sesetengah pihak tentang tiadanya kaitan antara Thawābit As Sharʿiyyah (perkara tetap di dalam syarak) dengan urus tadbir yang baik (good governance) adalah sangkaan yang silap.

Berikut ialah sebahagian daripada noktah-noktah yang digariskan oleh Dr Naseebah Mustafa di dalam penulisannya:

  1. As Siyāsah As Sharʿiyyah tidak secara mutlak bebas daripada sebarang syarat dan garis panduan (menurut syarak), bahkan ia memiliki syarat-syarat dan garis panduan yang terperinci.
  2. As Siyāsah As Sharʿiyyah hanya layak digelar sedemikian jika ia dipraktiskan oleh seseorang pemerintah yang mempunyai keupayaanijtihad (menurut syarak), atau daripada agensi/badan yang menurut citarasa syarak yang dilantik oleh pemerintah tersebut.
  3. As Siyāsah As Sharʿiyyah terbit daripada dalil-dalil syarak yang furu’(cabang), yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syarak yang usul (pokok).
  4. Hukum asal di dalam As Siyāsah As Sharʿiyyah ialah memelihara kesan/akibat (Ma’ālāt) tindakan, dan memelihara tujuan-tujuan (Maqāṣid) syarak.
  5. As Siyāsah As Sharʿiyyah mempunyai syarat-syarat, yang jika tidak dipenuhi ia sama sekali tidak layak memakai label Sharʿiyyah (menurut syarak).
  6. Jika pemerintah memutuskan sesuatu yang mematuhi As Siyāsah As Sharʿiyyah, maka rakyat harus berpegang kepadanya secara agama dan undang-undang (keputusannya menjadi keputusan undang-undang dan keputusan syarak).
  7. Di sana terdapat beberapa Thawābit (perkara tetap) di dalam syarak yang tidak mungkin sesiapa pun membelakanginya walau dengan apa alasan sekalipun. Bukanlah kerana ia bersifat muqaddasah (suci/sakral) semata-mata, tetapi kerana ianya dibentuk untuk kesesuaian sifat kemanusiaan seorang insan yang tidak mungkin berkembang dan berubah. Manusia pada tabiatnya akan kekal sebagai seorang manusia sejak dari mula penciptaannya oleh Allah sehinggalah ke penghujung zaman. Oleh yang demikian, ʿIbādāt, asas Muʿāmalāt, serta perkara asasi berkaitan moral/akhlak, adalah perkara yang tetap dan tidak berubah, serta tidak dikesani sebarang perkara kecuali rukhsah-rukhsah yang sudah ditetapkan syarak.
  8. Setiap hukum yang telah dijelaskan oleh Penetap Syarak (Allah) dari apa sekalipun sudut, berdasarkan dalil-dalil yang Qaṫʿiy (muktamad), adalah hukum yang tidak boleh terkesan dengan As Siyāsah As Sharʿiyyah.
  9. Setiap hukum yang dinisbahkan kepada apa-apa ʿillah (sebab) yang tertentu, hukum ini berubah bergantung kepada ʿillahnya. Dan Ijtihadpada mana-mana hukum bergantung kepada kewujudan atau ketiadaanʿillah ini (samada perlu Ijtihad atau tidak).
  10. Perkara yang wajib secara Qaṫʿiy (muktamad) penetapannya, samada ianya terhad (muhaddad), bertempoh (muaqqat), atau tertentu (muʿayyan/ʿain), tidak boleh terkesan dengan As Siyāsah As Sharʿiyyah(samada untuk diubah atau diringankan). Yang boleh mengubah atau meringankannya hanyalah Rukhṣah (keringanan) yang disebutkan oleh syarak sahaja.
(Dipetik daripada buku As Siyāsah As Sharʿiyyah Wa Atharuhā Fi Al Ḥukm As Sharʿiy At Taklīfī (Dar An-Nawadir, 2012) karangan Dr Naseebah Mustafa Al-Bugha)

Ustaz Syed Ahmad Israa’ Bin Syed Ibrahim
Timbalan Pengerusi ISMA-Mesir

Comments

comments

admin